จีน อาเซียน และพลังทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
vijaichina | vijaichina | 11/03/2013
พบกับบทสัมภาษณ์ อาจารย์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
โจทย์วิจัยทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุด
สมภพ มานะรังสรรค์ | vijaichina | 26/12/2012
บทสัมภาษณ์ รศ.สมภพ มานะรังสรรค์ ตอนที่ 2 เจาะลึกภาคการเงินจีน ความสัมพันธ์จีน-AEC และโจทย์วิจัยทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุด
การเปิดและปฏิรูปรอบที่สี่ของจีน
สมภพ มานะรังสรรค์ | vijaichina | 26/12/2012
บทสัมภาษณ์ รศ.สมภพ มานะรังสรรค์ ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีน และการเปิดและปฏิรูปรอบที่ 4 ของจีน
ซีพี ปรับทัพรับจีนเปลี่ยนผู้นำ
สารสิน วีระผล | กรุงเทพธุรกิจ | 26/11/2012
ดร.สารสิน วีรผล ระบุซีพีปรับทัพ ในเวลาที่จีนปรับนโยบายมามุ่งพัฒนาชนบท เน้นต่อจากนี้หมดยุค "คอนเนคชั่น" พร้อมเข้าสู่ยุคแข่งขันเต็มรูปแบบ
กองทัพจีนในบริบทโลกที่เปลี่ยนไป
ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล | vijaichina | 23/10/2012
บทสัมภาษณ์ พันเอกไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองภูมิภาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
กลยุทธ์การวิจัยเรื่องจีน
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด | vijaichina | 12/10/2012
ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มี ผลงานโดดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Pages