การเปิดและปฏิรูปรอบที่สี่ของจีน
สมภพ มานะรังสรรค์ | vijaichina | 26/12/2012
บทสัมภาษณ์ รศ.สมภพ มานะรังสรรค์ ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีน และการเปิดและปฏิรูปรอบที่ 4 ของจีน
ซีพี ปรับทัพรับจีนเปลี่ยนผู้นำ
สารสิน วีระผล | กรุงเทพธุรกิจ | 26/11/2012
ดร.สารสิน วีรผล ระบุซีพีปรับทัพ ในเวลาที่จีนปรับนโยบายมามุ่งพัฒนาชนบท เน้นต่อจากนี้หมดยุค "คอนเนคชั่น" พร้อมเข้าสู่ยุคแข่งขันเต็มรูปแบบ
กองทัพจีนในบริบทโลกที่เปลี่ยนไป
ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล | vijaichina | 23/10/2012
บทสัมภาษณ์ พันเอกไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองภูมิภาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
กลยุทธ์การวิจัยเรื่องจีน
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด | vijaichina | 12/10/2012
ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มี ผลงานโดดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
มุมมองที่เปลี่ยนไปของผมเกี่ยวกับจีน
วรศักดิ์ มหัทธโนบล | vijaichina | 11/10/2012
อ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา และอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนักวิจัยด้านจีนศึกษาที่มี ผลงานต่อเนื่องยาวนาน และเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาเรื่องจีนในมิติใหม่
ยุทธศาสตร์ไทย – จีน ด้านเศรษฐกิจการค้าในบริบทที่ไทยเป็นหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โอฬาร ไชยประวัติ | vijaichina | 26/08/2012
ปาฐกถาพิเศษดร. โอฬาร ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนายุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2555

Pages