กองทัพจีนในบริบทโลกที่เปลี่ยนไป
ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล | vijaichina | 23/10/2012
บทสัมภาษณ์ พันเอกไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองภูมิภาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
กลยุทธ์การวิจัยเรื่องจีน
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด | vijaichina | 12/10/2012
ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มี ผลงานโดดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
มุมมองที่เปลี่ยนไปของผมเกี่ยวกับจีน
วรศักดิ์ มหัทธโนบล | vijaichina | 11/10/2012
อ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา และอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนักวิจัยด้านจีนศึกษาที่มี ผลงานต่อเนื่องยาวนาน และเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาเรื่องจีนในมิติใหม่
ยุทธศาสตร์ไทย – จีน ด้านเศรษฐกิจการค้าในบริบทที่ไทยเป็นหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โอฬาร ไชยประวัติ | vijaichina | 26/08/2012
ปาฐกถาพิเศษดร. โอฬาร ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนายุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2555
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทย-จีน
กนก วงษ์ตระหง่าน | vijaichina | 26/08/2012
ปาฐกถา ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน---- กรรมการที่ปรึกษา และอดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงานสัมมนายุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2555
ยุทธศาสตร์จีน – อาเซียน
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย | vijaichina | 25/08/2012
ปาฐกถาพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในงานสัมมนายุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2555

Pages