เชิญเข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการไทย-จีน เรื่อง "กระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่: บูรณาการเมืองกับชนบท"
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเวทีวิชาการไทย-จีน เรื่อง "ยุทธศาสตร์การต่างประเทศยุคใหม่ และความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน"
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเวทีวิชาการไทย-จีน เรื่อง "ยุทธศาสตร์การต่างประเทศยุคใหม่ และความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน"

Pages