การประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง การศึกษาแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)และคณะนักวิจัย ได้เยี่ยมเยือนสถาบันการศึกษาเส้นทางสายไหม(Institute of Silk Road Studies)
สรุปผลการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๓ (พิเศษ) / ๒๕๖๑ เรื่อง “เส้นทางการพัฒนาของประเทศจีนและความหมายทางสากล”
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ
การประชุม “Higher Education Time of Change”
ผู้แทนมหาวิทยาลัยจากจีน เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีนานาชาติ เฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๗๕ ปี (๒ ก.พ.๒๔๘๖) แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๓๑ ม.ค.- ๒ ก.พ.๖๑
ผลไม้ไทยในตลาดของประเทศจีน
บรรยายพิเศษโดย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รมว.พณ.) เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๑ ณ อาคารศูนย์เรียนรวม ๓ ห้อง ๓๐๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Pages