รถไฟเฉิงตู-ยุโรป ในสารคดีทีวี Iron Silk Road : เส้นทางมังกรผงาด (ตอนที่ 2)
รถไฟเฉิงตู-ยุโรป ในสารคดีทีวี Iron Silk Road : เส้นทางมังกรผงาด (ตอนที่ 2) โดยคุณเทพชัย หย่อง และรศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น on air ช่อง NOW26 วันที่ 19 เม.ย. 2559 เวลา 17.30-18.00 น.
สารคดีทีวี Iron Silk Road : เส้นทางมังกรผงาด (ตอนที่ 1)
ตอนที่ 1 สารคดี Iron Silk Road : เส้นทางมังกรผงาด โดยคุณเทพชัย หย่อง และรศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น on air ช่อง NOW26 วันที่ 18 เม.ย. 2559 เวลา 17.30-18.00 น.
Iron Silk Road : เส้นทางมังกรผงาด!!!
ศูนย์ฯ ไทย-จีน แห่ง วช. ร่วมกับเครือเนชั่น จัดทำสารคดีทีวี “Iron Silk Road : เส้นทางมังกรผงาด” on air ช่อง NOW26 วันที่ 18-22 เม.ย. 2559 เวลา 17.30-18.00 น.
การให้สัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)
ผอ.ศูนย์ฯ ไทย-จีน แห่งวช.ให้ให้สัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญจาก JICA เกี่ยวกับประเด็น "ความเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งไทย–จีนและโครงการต่างๆที่จะมีนัยต่อภูมิภาคอาเซียน"
การให้สัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่จากสถานทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย
ผอ. ศูนย์ฯ ไทย-จีน แห่งวช. ให้การสัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่จากสถานทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ประเด็น "ความสัมพันธ์ไทย-จีน ในมิติต่าง ๆ และนัยต่อภูมิภาคอาเซียน"
การเสวนา/ อภิปราย ประเด็น “รถไฟไทย-จีน”
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการเสวนา/ อภิปราย ประเด็น “รถไฟไทย-จีน” ณ ห้องประชุมพลเอกเนตร เขมะโยธิน ชั้น 3 อาคาร วช. 3

Pages