“การสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับต่างประเทศในภูมิภาค ASEAN”
ผอ.ศูนย์ไทย-จีน แห่ง วช. ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน“International Workshop of the Southeast Asian Network of Contemporary China Studies” ในวันอังคารที่ 8 ก.ย. 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
การประชุมสร้างเครือข่ายพันธมิตรในจีน : NSFC
“การหารือภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง วช. และ NSFC เพื่อทบทวนและผลักดันความร่วมมือการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์”
การประชุมสร้างเครือข่ายพันธมิตรในจีน : CASS
“การประชุมประจำปี ระดับผู้บริหารของ วช.และ CASS” (Annual Meeting between NRCT and CASS)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. (รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น) ติดทำเนียบคนเก่งจีนในไทย
เป็นนักวิชาการที่มีประสบการณ์ภาคสนามเคยเดินทางไปลงพื้นที่ครบทุกมณฑลในประเทศจีน และครบ 10 ประเทศใน AEC
การประชุมโต๊ะกลม (Round Table Meeting) วันจันทร์ที่ 27 ก.ค. 2558 ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อให้ผู้บริหารฝ่ายไทยและจีนได้มีโอกาสหารือร่วมกันเกี่ยวกับทิศทางนโยบาย/ ประเด็นหัวข้อยุทธศาสตร์ไทย – จีน เพื่อเป็นข้อมูลในเชิงนโยบายของรัฐบาลต่อไปในอนาคต
งานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 4
The 4th Thai-Chinese Strategic Research Seminar ภายใต้หัวข้อเรื่อง "จีน – อาเซียน สร้างประชาคมร่วมกัน ในศตวรรษที่ 21" หรือ "21 世纪中国东盟命运共同体构建" ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2558

Pages