ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 (The 5th Thai-Chinese Strategic Research Seminar)
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจยื่นส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาฯ โดยจัดส่งบทคัดย่อ(Abstract) ภายใต้หัวข้อที่กำหนดพร้อมแบบฟอร์มการนำส่งผลงานที่ thaichinesecenter@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “เส้นทางสายไหมทางทะเล: การค้าโบราณกับความเชื่อมโยงสมัยใหม่”และรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “อยุธยากับเส้นทางสายไหมทางทะเล”
ศูนย์ฯ ไทย-จีน แห่งวช. ร่วมกับ สถาบันจีน-ไทย และสถาบันการทูตและการต่างประเทศ แห่งม.รังสิต จัดเสวนาทางวิชาการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มี.ค. 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศาลากวนอิม (อาคาร 18) ม.รังสิต
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ขั้นตอนการดำเนินงานขอทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและด้านสังคมไทย-จีน(NRCT-CASS)
America’s Asian Policy and U.S. – China Interactions in Asia
ผอ.ศูนย์ไทย-จีน แห่ง วช. ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “America’s Asian Policy and U.S.-China Interactions in Asia” ในระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2558 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
“การสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับต่างประเทศในภูมิภาค ASEAN”
ผอ.ศูนย์ไทย-จีน แห่ง วช. ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน“International Workshop of the Southeast Asian Network of Contemporary China Studies” ในวันอังคารที่ 8 ก.ย. 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

Pages