"สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 3"
กำหนดยื่นบทคัดย่อภายในวันที่ 30 มิ.ย. 57 เพื่อนำเสนอบทความในงาน "สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 3" วันที่ 8-9 ส.ค.57 สอบถามข้อมูลที่ nrcthqu2014@yahoo.com
การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย –จีน ครั้งที่ ๓
วช. กำหนดจัดงาน"สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่3" วันที่8-9 ส.ค.57 ในกรุงเทพฯ ภายใต้งาน Thailand Research Expo2014 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ nrcthqu2014@yahoo.com
บรรยากาศงานสัมมนา "มหาอำนาจจีนฯ"
บรรยากาศงานสัมมนา "มหาอำนาจจีนฯ" ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช.ร่วมกับกรมข่าวทหารบก จัดขึ้น เมื่อวันที่26 มีนาคม 2557
อิทธิพลมังกรจีนในอาเซียน
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่งวช.ร่วมกับกรมข่าวทหารบก จัดงานสัมมนา "มหาอำนาจจีน" เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน จัดงาน "มหาอำนาจจีน : อิทธิพลทางเศรษฐกิจ การทหาร และความมั่นคงต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน และกรมข่าวทหารบก ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "มหาอำนาจจีน : อิทธิพลทางเศรษฐกิจ การทหาร และความมั่นคงต่อภูมิภาคเอเชีย ตอ.ต"
การสมัครลงทะเบียนนักวิจัยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
ประชาสัมพันธ์ ระบบการลงทะเบียนนักวิจัยในฐานข้อมูลนักวิจัย คอบช. (TRON) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Pages