ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน หารือร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากประเทศจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
การประชุมหารือกับหน่วยงานพันธมิตรในประเทศจีน เพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ
สัมมนา “ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ การแก้ไขปัญหาของอาเซียน และผลกระทบด้าน ความมั่นคง"
ประชุมสัมมนาวิชาการด้านการข่าวประจำปี ๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๔ ธ.ค.๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ ณ ห้องประชุมกรมข่าวทหารบก อาคาร ๑ ชั้น ๔ กองบัญชาการกองทัพบก

Pages