The 2nd Thai - Chinese Strategic Research Seminar
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ Huaqiao University ประเทศจีน และหน่วยงานพันธมิตร จัดงานสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2556
รับสมัครนักวิจัยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ณ ประเทศจีน
รับสมัครนักวิจัย "ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการคว­ามร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - จีน" ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ขุดคลองกระมาอีกแล้วให้สร้างบนดิน
การขุดคลองกระในประเทศไทยคงจะ"ได้ไม่คุ้มเสีย" รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์นแห่งศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (TCRC) วช ให้ความเห็นในระหว่างการสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีนครั้งที่ 2
แนะทำรถไฟสู่ลาวเชื่อมจีน
นายสุกิจ ปัญจธนศักดิ์ นักวิจัยเอกชนเสนอทำทางรถไฟเข้าลาว เชื่อมจีนเพื่อการขนส่ง ชี้มีศักยภาพ ทรัพยากรเพียบในการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน
สัมพันธ์ไทย-จีน
พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุลได้นำเสนอบทความวิชาการ เรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับจีน ศึกษาเฉพาะกรณีความร่วมมือทางการทหารในการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 2
เผยปี′56 ทัวร์จีนเปลี่ยนไป แห่ขึ้นเหนือตามรอยหนัง ละครไทย
นางกรวรรณ สังขกร ได้นำเสนองานวิจัยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนสมัยใหม่ในเชียงใหม่หลังภาพยนตร์ ลอสต์อินไทยแลนด์ ในการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน จีน

Pages