การประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง การศึกษาแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)และคณะนักวิจัย ได้เยี่ยมเยือนสถาบันการศึกษาเส้นทางสายไหม(Institute of Silk Road Studies)
สรุปผลการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๓ (พิเศษ) / ๒๕๖๑ เรื่อง “เส้นทางการพัฒนาของประเทศจีนและความหมายทางสากล”
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ

Pages