การประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง การศึกษาแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)และคณะนักวิจัย ได้เยี่ยมเยือนสถาบันการศึกษาเส้นทางสายไหม(Institute of Silk Road Studies)

Pages