สรุปผลการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๓ (พิเศษ) / ๒๕๖๑ เรื่อง “เส้นทางการพัฒนาของประเทศจีนและความหมายทางสากล”
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ
การประชุม “Higher Education Time of Change”
ผู้แทนมหาวิทยาลัยจากจีน เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีนานาชาติ เฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๗๕ ปี (๒ ก.พ.๒๔๘๖) แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๓๑ ม.ค.- ๒ ก.พ.๖๑
ผลไม้ไทยในตลาดของประเทศจีน
บรรยายพิเศษโดย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รมว.พณ.) เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๑ ณ อาคารศูนย์เรียนรวม ๓ ห้อง ๓๐๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
สรุปผลการจัดสัมมาทางวิชาการ เรื่อง "โอกาสและความท้าทายในธุรกิจการท่องเที่ยวและ EEC ของไทย: มุมมองของภาคธุรกิจและนักลงทุนจีน
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.ชลบุรี

Pages