การส่งเริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับจีน ภายใต้แผนงานโครงการริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" หรือ (The Belt and Road Initiative) หรือ One Belt, One Road (OBOR)
บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการส่งเริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับจีน ภายใต้แผนงานโครงการริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง"
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “The Belt and Road” and “Thailand 4.0”: Strategic Cooperation
บทวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “The Belt and Road” and “Thailand 4.0”: Strategic Cooperation เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เม.ย.๖๐ ณ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
Boao Forum for Asia Annual Conference 2017
การแสดงแนวคิดและความหวังของจีนต่อความร่วมมือจากสื่อ เพื่อผลักดันความร่วมมือ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ในระหว่างการประชุม Boao Forum for Asia Annual Conference
การประชุม CPPCC ๓ มี.ค.๖๐
พิธีเปิดการประชุม CPPCC วันที่ ๓ มี.ค.๖๐ ณ มหาศาลาประชาคม กรุงปักกิ่ง
สัมมนาวิชาการจีนศึกษาครั้งที่ 7 "Sino-ASEAN Relations under One Belt One Road Policy"
สัมมนาวิชาการจีนศึกษา ภายใต้หัวข้อ “Sino-ASEAN Relations under One Belt One Road Policy” เสวนาโดย รศ.ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น และ Prof.Dr.Zhu Zhenming 9 ม.ค. 2560 ณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

Pages