โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง "โอกาสและความท้าทายในธุรกิจการท่องเที่ยว และโครงการ EEC ของไทย : มุมมองของภาคธุรกิจและนักลงทุนจีน"
จัดโดยศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (วช.) ร่วมกับศูนย์ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.ชลบุรี
สรุปผลการจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมยุคใหม่"
ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ
งานสัมมนาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมยุคใหม่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (วช.) ร่วมกันจัดงนสัมมนาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมยุคใหม่ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน
สรุปผลการสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๖ ในภาพรวม (ภาควิชาการ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พ.ย.๖๐)
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน
พิธีเปิดการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๖
ภายใต้หัวข้อเรื่อง "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง และ ประเทศไทย ๔.๐ : สู่ความมั่นคง มั่งคั่งร่วม" ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พ.ย.๖๐ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน

Pages