โครงการพัฒนายุทธศาสตร์กำลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน์

คณะนักวิจัยได้จัดทำข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทางด้าน   การวิจัย การเรียนการสอน และการพัฒนากำลังคนเพื่อ       รองรับกระแสจีนภิวัตน์ โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบความร่วมมือและสร้างเครือข่ายของกำลังคนด้านจีนศึกษาด้านเศรษฐกิจจีน การยกระดับและเน้นคุณภาพหลักสูตรการศึกษาด้านเศรษฐกิจจีน การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านจีนศึกษาด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรมนุษย์ด้านจีนศึกษาในประเทศไทยที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด