การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค

ประเทศไทยมีศักยภาพที่เหมาะสมในด้านความเป็นศูนย์กลางที่สำคัญทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในทางภูมิศาสตร์สามารถเป็นทางออกทะเลให้กับประเทศลาว และมณฑลจีนตอนใต้ จึงทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางทางด้านการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ โดยรัฐบาลได้มีแนวคิดเบื้องต้นที่จะร่วมลงทุนกับรัฐบาลจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านได้มากที่สุด จึงจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อบ้าน ดังนั้นโครงการวิจัยนี้มีแนวคิดเพื่อที่จะตอบโจทย์วิจัยดังกล่าว