หัวข้อ บทคัดย่อ เอกสาร

 

การสำรวจความคิดเห็นของคนไทยต่อจีน

ประเทศไทยมีศักยภาพที่เหมาะสมในด้านความเป็นศูนย์กลางที่สำคัญทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในทางภูมิศาสตร์สามารถเป็นทางออกทะเลให้กับประเทศลาว และมณฑลจีนตอนใต้ จึงทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางทางด้านการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ โดยรัฐบาลได้มีแนวคิดเบื้องต้นที่จะร่วมลงทุนกับรัฐบาลจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านได้มากที่สุด จึงจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อบ้าน ดังนั้นโครงการวิจัยนี้มีแนวคิดเพื่อที่จะตอบโจทย์วิจัยดังกล่าว

คณะนักวิจัยได้จัดทำข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทางด้าน   การวิจัย การเรียนการสอน และการพัฒนากำลังคนเพื่อ       รองรับกระแสจีนภิวัตน์ โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบความร่วมมือและสร้างเครือข่ายของกำลังคนด้านจีนศึกษาด้านเศรษฐกิจจีน การยกระดับและเน้นคุณภาพหลักสูตรการศึกษาด้านเศรษฐกิจจีน การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านจีนศึกษาด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรมนุษย์ด้านจีนศึกษาในประเทศไทยที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Pages